سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صغری حسینیان – دانشجوی گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
هادی رمضانی اعتدالی – دانشجوی دکتری گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
عبدالمجید لیاقت – استاد گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به این که ایران جز مناطق خشک و نیمهخشک جهان محسوب میشود به شدت با محدودیت آب مواجه است. بنابراین پژوهش بررسی بهرهوری آب کشاورزی برای عمده محصولات زراعی استان قزوین در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ می باشد. در این مطالعه اطلاعات مورد نیاز از سازمان جهاد کشاورزی، آمارنامه و ایستگاههای هواشناسی استان قزوین جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص( WP(I+P),WP(I و (WP(E استفاده شده است. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین بهرهوری آب آبیاری به ترتیب برابر ۲/۶۷ و ۰/۲۱ کیلوگرم بر مترمکعب برای چغندر و آفتابگردان می باشد. در مورد بهرهوری آب آبیاری و بارش نیز نخود و آفتابگردان با ۳/۱۵ و ۰/۲۰ کیلوگرم بر مترمکعب بیشترین و کمترین مقادیر را دارا هستند. در مورد بهرهوری سودخالص نیز در بین محصولات آبی، سیب زمینی بیشترین بهرهوری و چغندر و آفتابگردانکمترین بهرهوری را دارا هستند. در بین محصولات دیم نیز عدس و جو بیشترین و کمترین بهرهوری سودخالص را دارا هستند.داشتن مدیریت صحیح و راهکارهایی برای مصرف بهینه آب اهمیت حیاتی یافته است. به همین منظور هدف اصلی این