سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نعیمه سماواتیان – کارشناس ارشد
شاهین رفیعی – استاد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران
حسین مبلی – استاد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

این تحقیق از روش ناپارامتری – تحلیل پوششی داده ها به بررسی میزان کارآیی تولید کنندگان سیر شهرستان بهار در دو مدلCCR و BCC ورودی محور پرداخته است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که درمدلCCR38/29%مزارع و در مدلBCC 55/31% مزارع دارای امتیاز کارا بود ه اند که از این کشاورزان بیشترین تعداد آن ها در محدوده ۰/۷۱-۰/۸ قرار داشته اند. کارایی های تکنیکی، تکنیکی مطلق و مقیاس بامدل هایBCC و CCR برای کشاورزان به ترتیب ۰/۸۳ و ۰/۹۴ و ۰/۸۸ بدست آمده است بیشترین مصرف نادرست انرژی در کود شیمیایی و سوخت دیزل بوده است. . بیشترین سهم از کل انرژی ذخیره ای در هر دومدل مربوط به انرژی کود شیمیایی( حدود ۱۴ %) و سوخت دیزل( حدود ۱۲ %) بوده است. همچنین زمین های بالای سه هکتار در کشت سیر در منطقه مورد مطالعه بیشترین میزان واحدهای کارا را داشتهاند