سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

پوشش های سرمتیWC-Co اعمال شده با روشهای پاشش حرارتی کاربرد بسیارگسترده ای درصنایع مختلف به منظور افزایش مقاومت دربرابر سایش و فرسایش دارندهنگامی که علاوه برخاصیت سایشی خاصیت خوردگی هم مدنظر باشد پوشش Cr -4 Co -10 WC ازدیگرگریدهای این سرمت ها ارجحیت بیشتری دارند یکی از ویژگیهای فرایند high velocity exeye fuel HVOF تغییر خصوصیات پوشش ایجاد شده با این روش درپارامترهای مختلف پوشش دهی می باشد دراین تحقیق سعی شده است تا با تغییر فاصله پاشش و تغییر درنرخ تغذیه پودر به بررسی تغییر خواص پوشش اعمال شده و تغییر درمیزان نرخ فرسایش درپوشش ها پرداخته شود بررسی خواص فرسایشی پوشش ها به کمک دستگاه فرسایش دوغابی مورد آزمایش قرارگرفت ریزساختار پوشش به کمک میکروسکوپ الکترونی و نوری مورد بررسی قرارگرفت و میزان کمی تخلخل ها با Image analyzer ارزیابی گردید.