سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حدیث افشار – کارشناس ارشد آزمایشگاه کیفی بذر
جهانفر دانشیان – هیئت علمی موسسه اصلاح وتهیه بذرو نهال بخش دانه های روغنی
آیدین حمیدی – هیئت علمی موسسه تحقیقاتی ثبت وگواهی بذرونهال
علی اکبر حسین پور قزوینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

ون سرما ،[Glycine max(L.) Merrill] به منظور بررسیتأثیرقارچ وباکتری های افزاینده رشد بر بنیه بذورارقام سویا بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار اجراشد. تیمارهای باکتری شامل: تلقیح با بردی رایزوبیوم، تلقیح با و Linford بردی رایزوبیوم توأم با آزوسپریلوم، تلقیح با بردی رایزویوم توأم با قارچ میکوریز و تیمار ارقام شامل: رقم بودند. نتایج نشان داد که تلقیح توأم باکتری آزوسپریلیوم و همچنین قارچ میکوریز با بردی Colombus × WilliamsR83R لاین ۴ و ۲ و درصد قابلیت جوانه زنی را به ترتیب به میزان / رایزوبیوم شاخص بنیه وزنی گیاهچه را در شرایط سرما به ترتیب به میزان ۹ برتری Colombus × WilliamsR83R در شرایط سرما نسبت به لاین Linford 15 درصدافزایش داد.همچنین رقم / ۳۷ و ۵ دارد.