سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شوکت قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
ابراهیم جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

چکیده:

در دهههای اخیر، محققان از روشهای ژنتیک رفتاری برای بررسی پدیدهها در دنیای تجارت استفاده کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که مفاهیم مربوط به رفتار سازمانی با عوامل ژنتیکی رابطه دارند. اخیرا نیز، محققان شواهدی مبنی بر بنیان ژنتیک کارآفرینی ارائه کردهاند. با توجه به ادبیات ژنتیک رفتاری، عوامل ژنتیکی تمایل افراد برای کارآفرین شدن را از چهار شیوه مکمل تحت تأثیر قرار میدهند که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته میشود. همچنین، تحقیقات نشان میدهد کارآفرینان زن در مقایسه با همتایان مرد خود، در فرایند کارآفرینی با سختیها و چالشهای محیطی بیشتری رو بهرو هستند. با توجه به اینکه محیطهای متفاوت معاملات مخاطرهآمیز منجر به سطوح متفاوتی از تأثیرات ژنتیکی بر تمایل مردان و زنان برای کارآفرین شدن میشود، در نتیجه زنان در فرایند کارآفرینی بیشتر از مردان به توانمندیهای ژنتیکی خود متکی هستند.