سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده اکرم هاشمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی،دانشگاه فردوسی م
زهرا جمیلی شیروان – دانشجوی دکتری گروه مهندسی مواد،دانشگاه فردوسی مشهد
محسن حداد سبزوار – دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق رفتار بلورینگی نوارهای آلیاژ آمورف Co67Fe4Cr7Si8B14 که با روش Planar Flow MeltSpinning (PFMS) تهیه شده بودند، با پراش پرتو ایکس (XRD) و گرما سنج روبشی تفاضلی (DSC) در نرخ های گرمایش مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بلورینگی این آلیاژ حین گرمایش شامل دو مرحله است. به منظور شناسایی فازهای بلورین نمونه هایی در محدوده دمایی ۳۰۰ درجه سانتیگراد تا ۶۵۰ درجه سانتیگراد به طور همدما آنیل شدند. در مرحله اول بلورینگی ، تشکیل فازهای Co(HCP) و Co3B و در دومین مرحله بلورینگی فازهای Co(FCC) و B(FeSi)3 مشاهده شد. با آنیل آلیاژ در بالاتر از دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد، محلول جامد منظم FCC-Co تشکیل شد. انرژی فعال سازی ظاهری بلورینگی (Ec) مرحله اول آلیاژ آمورف با روش Kissinger ، توان بلورینگی (n) و فاکتور فرکانس (A) با استفاده از معادله JMAK محاسبه شد. بدین منظور از نرخ های گرمایش ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ و ۸۰°Cmin استفاده شد. لذا مقدار ۴۴۳/۴۴kJmol برای Ec و مقادیر ۱/۱ و (S) 1/084×۱۰به ترتیب برای n و A تعیین شدند. همچنین خواص مغناطیسی نمونه های بلورینه شده در دماهای مختلف، با استفاده از دستگاه مغناطو سنج نمونه ارتعاشی (VSM) اندازه گیری شدند.