سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رومینا فرج پور – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
مهناز هاشمی روان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا
فاطمه نوربخش –

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی قابلیت زیستی نسبت های مختلف باکتریهای پروبیوتیک ۷۵-۲۵و۵۰-۵۰و۲۵-۷۵ درآب نمک محصول و تعیین بهترین نسبت تلقیح استارتر بود به این منظور باکتریهای مورد نظر با هدف دستیابی به جمعیت اولیه ۱۳ ۱۰CFU/g به آب نمک زیتون اضافه شد وبقا انها طی ۹۰روز نگهداری دردمای ۲۵درجه مورد بررسی قرارگرفت براساس نتایج بدست آمده درتمام نمونه ها تا پایان روز ۴۵ تعداد باکتریهای پروبیوتیک زنده بالاتر از استاندارد آی دی اف ۶ ۱۰CFU/g بود سپس به تدریج این تعدادکاهش معنی داری نشان داد P<0/0001 و درانتهای دوره نگهداری نسبت ۷۵-۲۵ دارای بهترین بقا بود اسیدیته محصول با افزودن باکتریها بطور معنی داری افزایش یافت