سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد سمیعی درونه – دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
مسعود پورکیانی –

چکیده:

هدف ازتحقیق حاضربررسی بستگی بین میزان تعارضهای فردی با میزان خلاقیت کارکنان است این پژوهش با استفاده ازمطالعات مقطعی و روش همبستگی درجامعه آماری ۱۳۱۶ نفری کارکنان دستگاه های اجرایی شهرستان کاشمر و انتخاب تعداد ۲۹۸ نفر ازکارنان شاغل با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای نسبتی و تصادفی ساده انجام گردیده است برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ای که روایی و پایایی آنها سنجیده شده استفاده شده است دراین پژوهش جهت توصیف داده های جمع آوری شده از انواع شاخصهای آماری ازجمله فراوانی درصد فراوانی اماره های توصیفی انواع جداول و نمودارها استفاده و جهت تعیین همبستگی از ازمونهای استقلال همبستگی پیرسون اسپیرمن تاو کندال استفاده شده است کلیه تحلیل های اماری به وسیله نرم افزار کامپیوتری sPSS انجام شد هاست نتایج بدست آمده نشان از عدم وجود رابطه معنی دار بین میزان تعارض های فردی با میزان خلاقیت کارکنان دردستگاه های اجرایی شهرستان کاشمر می باشد.