سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ملیحه همتیان دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
احمد محمدی قهساره – استادیار دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

عملکرد گیاهان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. در صورتیکه این عوامل بطور هماهنگ و ایده آل برای گیاه فراهم گردد، حداکثر محصول بدست می آید. هدف از این آزمایش تعییین ترکیب مناسب برای بستر کشت با استفاده از مواد آلی و غیر آلی بوده به نحوی که بیشترین عملکرد خیار بدست آید. به همین منظور آزمایشی با استفاده از چهار بستر پالم و پرلیت خالص، خاک لوم +۱۰%وزنی پالم، خاک لوم +۱۰%وزنی پرلیت در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان به اجرا در آمد. این آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی در هفت تکرار اجراشد. از گلدانهای پلاستیکی ۱۰ لیتری جهت کشت استفاده شد. محلول غذایی طبق فرمول توصیه شده پاپادوپولس واز طریق سیستم آبیاری دستی در اختیار گیاهان قرار گرفت. در پایان دوره برداشت، قطر ساقه، ارتفاع نهایی گیاه، وزن تر اندام هوایی، وزن ریشه، عملکرد کل اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که بسیاری از پارامترهای رشد و عملکرد به طور معنیداری تحت تاثیر بسترهای کشت قرار گرفت بطوریکه بیشترین عملکرد و بالاترین مقادیر اکثر پارامترهای رشد مربوط به بسترکشت پالم پیت خالص بود.