سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود صارمی – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمدرضا قزلباش – کارشناس مسئول برنامه ریزی ساخت داخل سایپا
مرضیه امدادی – کارشناس مسئول مدیریت فناوری اطلاعات سازمان هلال احمر
علیرضا حبیبی – کارشناس مسئول پروژه های توسعه محصول سایپا

چکیده:

تحقیقات اخیر بیانگر نقش کلیدی کارافرینانه بویژه درایجادواحدهای اقتصادی کوچک و متوسط که به اشتغال زایی منجر می شود می باشد بسیاری کارافرینان را معادل خطرپذیران فرض می کنند درحالیکه آنها خطرپذیرنیستند مخاطراتی که ناچا راپذیرش آنها هستند را تعریف و تا جای ممکن کاهش میدهند بدین منظور یافتن بسترهای مناسب کارافرینی بمنظور ایجاد کسب وکارباعث افزایش گرایش کارافرینان و بوجود آمدن طیف وسیعی ازکارافرینان نوظهور می گردد که با اطلاع ازشرایط بسترها و شناخت ریسکهای موجود دست به ایجاد کسب و کارزده و موانع و نواقص دراین راستا شناسایی میگردد درراستای شناسایی این بسترها دراین تحقیق بررسی نه چهارچوب کارافرینانه بسترهای مورد نیاز جهت کارافرینی و ایجاد کسب و کار با استفاده ازمدل GEM شامل تامین مالی سیاستهای دولت برنامه های دولت آموزش کارآفرینی انتقال تحقییق و توسعه زیرساخت قانونی تجاری پویایی بازار دسترسی به زیرساخت فیزیکی و فرهنگ کارآفرینی موردتوجه قرارگرفته است.