سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
علی نشاط – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هرمز نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
احسان مدنی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بآزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

جوانه زدن گیاه میزان ویتامین ها ، املاح معدنی و پرئتئین دانه را افزایش و میزان کالری و کربوهیدرات آن را کاهش می دهد. با کاهش قدرت دانه ی گیاه این مرحله از رشد بسیار حساس و مهم است زیرا با کوچکترین تنشی که به گیاه وارد می شود بر روی عملکرد کلی آن تاثیر زیادی می گذارد. جوانه زنی مستلزم شرایط مناسبی است که مقدار و نوع مواد تغذیه کننده ی خاک ، شوری ، دما ، اکسیژن و رطوبت خاک از آن جمله هستند. در این طرح به منظور بررسی تاثیر بر هم کنش کاربرد کودهای سولفات پتاسیم و ازت بر تعداد جوانه زنی گیاه جو بهاره در دو مرحلهی بعد از جوانه زنی و اولیه بعد از مرحله ی سه برگی شدن گیاه ازمایشی در روستای کریم اباد از توابع شهر جوپار استان کرمان انجام شد . این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار و ۹ تیمار صورت گرفت. تیمارها عبارت بودند از ترکیب و بر هم کنش کود سولفات پتاسیم ۰، ۱۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار و کود اوره ۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ کلیلوگرم در هکتار . کود اوره بصورت سرک دهی در سه مرحله به خاک اضافه شد. تعداد بذر در هر متر مربع متوسط ۳۵۰ عدد انتخاب شد. از زمان شروع کشت و آغاز رشد گیاه پارمترها و اندازه گیری های مورد نظر برداشت شد. کلیه ی این برداشت ها طبق دستورالعمل ها و توصیه های موجود انجام گرفت. برداشت ها در نرم افزار MSTATC آنالیز شد. نتایج حاصل نشان داد که کاربرد کوه اوره بر هیچ یک از مراحل شمارش جوانه زنی اثر معنی داری نداشت. همچنین در کاربرد کود سولفات پتاسیم در مرحله ی اول شمارش جوانه های بین تیمار شاهد و کود ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی دار وجود داشت و در مرحله ی دوم شمارش هیچ اثر معنی داری مشاهده نشد. در بررسی بر هم کنش این دو کود نیز در مرحله ی اول شمارش بین تیمارهای دوم اوره ۱۰۰ و سولفات پتاسیم ۰ ، سوم اوره ۲۰۰ و سولفات پتاسیم ۰ و چهارم اوره ۰ و سولفات پتاسیم ۱۵۰ اختلاف معنی داری مشاهده نشد و در این تیمارها بیشترین تعداد جوانه زنی مشاهده شد. کمترین تعداد جوانه زنی هم مربوط به تیمار هشتم اوره ۱۰۰ و سولفات پتاسیم ۲۰۰ بود. در مرحله ی بعدی برداشت پارامتر جوانه زنی ، کمترین درصد جوانه زنی در تیمار اول شاهد و بیشترین آن در تیمار سوم اوره ۲۰۰ و سولفات پتاسیم ۰ و چهارم اوره ۰ و سولفات پتاسیم ۱۵۰ مشاهده شد.