سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سوسن سالاری – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و مسئول گروه روانشناسی مرکز تحقیقات ا
رسول روشن – عضو هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد.

چکیده:

مقدمه :این مقاله به بررسی برونگرایی و نوروزگرایی و رابطه آن با شادکامی در زنان دارای بیماری دیابت می پردازد. شادکامی عبارت است از مقدار ارزش مثبتی که یک فرد برای خود قائل است.این سازه دو جنبه دارد،یکی عوامل عاطفی که نمایانگر تجربه هیجانی شادی ،سرخوشی ،خشنودی و سایر هیجانهای مثبت هستند و دیگری ارزیابی شناختی رضایت از قلمروهای مختلف زندگی که بیانگر شادکامی و بهزیستی روانی است. برونگردی و نوروزگرایی به ترتیب افراد را به سوی تجربه رویدادهای مثبت و منفی سوق می دهند .بنابراین اگر فرد دارای سطح بالای برونگردی باشد،احتمالا با رویدادهای مثبت بیشتری مواجه می شود،در نتیجه احساس شادکامی بیشتری را تجربه خواهد کرد.اما اگر فرد دارای سطح بالای نوروزگرایی باشد،به احتمال زیاد ،تجربه وی از رویدادهای منفی بیشتر و ناشادی او افزون تر خواهد شد.این مقاله به بررسی و تبیین رابطه بین نوروزگرایی و برونگرایی و شادکامی در بین زنان دارای بیماری دیابت می پردازد. روش :پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیماران دیابتی مراجعه کننده به یکی از درمانگاه های شهر تهران است.نمونه مورد نظر ۷۰ زن دارای بیماری دیابت است که دو ابزار شادکامی آکسفورد و پرسشنامه شخصیت آیزنک را کامل کردند. ابزار :ابزار شادکامی آکسفورد فهرست ۲۹ گزاره ای شادکامی آکسفورد که برای اولین بار توسط آرگیل و لو ۱۹۸۹ ساخته شد و دارای اعتبار و پایایی بالاییاست.نور در سال ۱۹۹۳ ضریب آلفای کرونباخ را ۰/۸۴ گزارش کرد. پرسشنامه آیزنک با ۴۸ گزاره که توسط آیزنک و بارت( ۱۹۸۵ نقل از آیزنک، ۱۹۹۹ ) از بین ۹۰ گزاره پرسشنامه شخصیتی استخراج شده است،پاسخ دهند.این پرسشنامه دارای زیر مقیاس های برونگردی ،نوروزگرایی ،روان گسستگی و دروغ سنج است .آلفای کرونباخ این پرسشنامه در مطالعه آیزنک و بارت برابر ۰/۸ بود. یافته ها : یافته ها نشان می دهد رابطه بین برونگرایی و نوروزگرایی با شادکامی ترتیب برابر ۰/۵۹ و ۰/۳۵ – در سطح معناداری (فرمول در متن اصلی مقاله) می باشد.نتیجه گیری :نگاهی به نتایج به دست آمده نشان می دهد برونگرایی و نوروزگرایی در بیماران دیابتی بر شادکمی آن ها بر زندگی موثر است چرا که یکی از عوارض بیماری دیابت افسردگی است و به تبع آن احساس عدم شادکامی در زندگی وجود دارد.بنابراین افرادی با ویژگی شخصیتی برونگرا بهتر با بیماری خود کنار آمده و شادکامی بیشتری را در زندگی احساس می کنند.