سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
احسان جباری – استادیار دانشگاه قم
هادی عباسی – کارشناس ارشد مطالعات کیفی

چکیده:

پدیده لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی از مهمترین چالشهای کیفی آبهای ذخیره شده درمخازن سدها می باشد که اثرات نسبتا نامطلوبی برکیفیت آب های خروجی از آبگیرها دارد درهمین راستا اگرچه در ساهلای اخیر مدل های پیچیده زیادی برای مطالعات کیفی آب مخازن سدها توسعه داده شده است اما انجام مطالعات ساده و نسبتا دقیق که نیاز به اطلاعات کمتری درمقایسه با مدلهایپیچیده دارند درمراحل اولیه پروژه های سدسازی می تواند بسیار مفید باشد دقت نسبی روابط و نمودارهای تجربی تاکیدی براستفاده از این معادلات است که جهت پیش بینی لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی درفازهای اولیه مطالعات پروژه های سدسازی مورد استفاده واقع شوند و پیش از انجام مدلسازی های زمان بر و پرهزینه به کار بیایند دراین مقاله با استفاده از معادلات و نمودارهای تجربی بروز لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی درمخزن سد بافت مورد بررسی قرارگرفته و نتایج بدست آمده حکایت از وجود لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی داشته و نشان دهنده لزوم چاره اندیشی برای بهبود کیفی آب این مخزن می باشد.