سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود سعادت فومنی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
سعید سرخیل –

چکیده:

یکی از راههای افزایش عمر خستگی اعمال بیش بار بصورت متناوب می باشد در بارگذاری بصورت بیش بار متناوب مهمترین عوامل کنترل کننده رشدترک عبارتند از نسبت بیش بار و نسبت تکرار . نسبت بیش بار بیان کننده نسبت تنش بیش بار به تنش ماکزیمم در بارگذاری با دامنه ثابت و نسبت تکرار بیان کننده فرانس اعمال بیش بار است دراین پژوهش تاثیر این دو عامل و همچنین برهم کنش آنها در نرخ رشد ترک و عمر خستگی بررسی شده است در تحلیل عددی از معادلهForman/Mettu به همراه مدل تعمیم یافته Willenborg استفاده شده است تحلیل ها روی یک نمونه M(T استاندارد از جنس Al-7075 انجام شده است نتایج تحلیل ها نشان میدهد که در بارگذاری بصورت بیش بار متناوب با افزایش نسبت بیش بار تا یک مقدار بهینه عمر نمونه ها افزایش یافته و پس از آن با افزایش بیشتر نسبت بیش بار عم رنمونه کاهش می یابد. این مطلب به ازای تمام مقادیر ممکن برای نسبت تکرار صادق است اما مقدار نسبت بیش بار بهینه با تغییر نسبت تکرار تغییر می کند