سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رحیم اوجی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
عبدالعزیز فالیزکار – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزا
فرهاد مهاجری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مهدی مجاب – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه

چکیده:

به منظور بررسی برهمکنش علفکش اولتیما و کود اوره بر تراکم و وزن خشک علف های هرز در مزرعه ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در استان فارس(فسا) انجام شد. فاکتورهای آزمایش عبارت ۱۳۱ گرم / ۸۷ و ۲۵ / بودند از علفکش اولتیما در ۳ سطح، توصیه شده ( ۱۷۵ گرم ماده مؤثر در هکتار) ، ۲۵ و ۵۰ درصد کمتر( ۵ ۱۵۰ ، ۵۰ و ۷۵ درصد کمتر ( ۲۲۵ ، ماده مؤثر در هکتار) و کود نیتروژنی در ۴ سطح، توصیه شده ( ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار) ، ۲۵ ۳۰ و ۴۵ روز بعد از کاربرد سم ، و ۷۵ کیلوگرم در هکتار ). تراکم و وزن خشک علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در ۱۵ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مقادیر مختلف اوره، اولتیما و ترکیب این دو عامل بر تراکم و وزن خشک گونههای مورد ۱۳۱ گرم ماده مؤثر در هکتار از علفکش / بررسی اثر معنی داری دارد. کمترین تراکم و وزن خشک علف های هرز از مقدار ۲۵ اولتیما به همراه مقدار کود نیتروژنی ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. با افزایش کود نیتروژنی به ۳۰۰ کیلو گرم در هکتار در ترکیب با مقادیر مختلف علفکش اولتیما تراکم و وزن خشک علف های هرز افزایش یافت