سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن صالحی – دانشیار بخش علوم باغبانی
سمیه اسماعیلی – دانشجوی سابق کارشناس یارشد بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه

چکیده:

چایر در فصل های پاییز و زمستان با کاهش دما و نورگاه بهخفتگی می رود و رنگ سبز خود را از دست می دهد . به همین منظور آزمایشی در اتاقک های رشد با چهار سطح دمایی (۱۵ و صفر و ۷/۵ و ۷/۵- درجه سلسیوس) و ۳ سطح نوری ( ۱۶ و ۱۲ و ۸ ساعت) در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که با کاهش دما و نورگاه از کیفیت ظاهری و عوامل رشدی مانند وزن تر و خشک روشاخساره، وزن تر و خشک تهشاخساره، ارتفاع شاخساره، تراکم پنجه، سطح برگ کاسته شد. میانگین عمق ریشهدهی و وزن تر و خشک ریشه با کوتاه شدن نورگاه افزایش نشان داد.