سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه اسماعیلی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
حسن صالحی – دانشیار بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار سطح دمایی ( ۱۵ ، صفر، ۷/۵ و ۷/۵- درجه سلسیوس) و ۳ سطح نوری ( ۸ و ۱۲ و ۱۶ ساعت) با چهار تکرار بر چمن چایر درون اتاقک های رشدانجام شد. نتایج نشان داد که با کاهش دما (از ۷/۵- درجه سلسیوس) و نورگاه (از ۸ ساعت) از میزان کلروفیل و محتوای نسبی آب (RWC) کاسته شد، درحالی که بر میزان نشت یونی و پرولین افزوده شد. میزان قندهای احیاء کننده شاخساره و ریشه در دما های پایین و نورگاه های کوتاه به ترتیب افزایش و کاهش نشان دادند. میزان نشاسته شاخساره و ریشه روند وارونهای را در مقایسه با قندهای احیاء کننده داشتند.