سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیده موجرلو – گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
ناصر صفایی – گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

پوسیدگی سیاه آلترناریایی میوه مرکبات یکی از مشکلات پس از برداشت است که ممکن است در باغ قبل از برداشت ظاهر شود. بیماری غالبا در پرتقال ناول در باغ و بر روی نارنگی ها و هیبریدهای آنها در انبار متداول است. به منظور بررسی برهمکنش بین میزبان مرکبات و جدایه های Alternaria spp. آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تکرار انجام شد. در این آزمایش هفت ژنوتیپ بیمارگر و دو رقم تامسون ناول و والنسیا مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت بین ارقام در سطح پنج درصد معنی دار و تفاوت بین جدایه ها و برهمکنش رقم جدایه غیر معنی دار می باشد. همچنین جدایه های ALT20 و ALT10 به ترتیب بیشترین و کمترین شدت بیماریزایی را بر روی دو رقم تامسون ناول ( ۲۶/۵۸ و ۶۰/۱۴ درصد) و والنسیا ( ۱۴/۶۱ و ۴۶/۰۲ درصد) داشتند. همچنین شدت بیماریزایی جدایه ها بر روی رقم تامسون ناول بیشتر از رقم والنسیا بوده است که نشان دهنده حساسیت بیشتر رقم تامسون ناول می باشد. بررسی های مولکولی به منظور تعیین وضعیت تاکسونومیکی گونه های آلترناریا همراه با مرکبات در حال انجام می باشد.