سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم مختاری زنجانی – کارشناس ارشد ترویج دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدمحمود حسینی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
داود محمدی – مدرس دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

چکیده:

منابع طبیعی تجدید شونده به سبب اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود مهمترین عامل در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور می باشد استفاده مطلوب از این منابع می تواند ضامن توسعه پایدار می گردد و عدم توجه به آن می تواند متضمن مسائلی باشد که مجموعه برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور را با مخاطره جدی روبرو سازد رشد روزافزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی تجدید شونده بخصوص مراتعه باعث گردیده است که فشار بیش از حد براین منابع وارد شود لذا دراین میان ترویج به عنوان یکمکتب آموزشی نقش خطیری برعهده دارد و برنامه ها و سیاست های منطقی آن می تواند راه گشای بسیاری از مسائل باشد به همین منظور تحقیق حاضر به بررسی دیدگاه های مرتعداران استان زنجان در رابطه با برنامه و سیاستهای ترویج مرتعداری سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی و بروش توصیفی همبستگی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل ۱۶۵ نفر از مرتعداران استان زنجان می باشد نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از آن است که بین متغیرهای سطح تحصیلات مرتعداران وضعیت پوشش گیاهی در اختیار مرتعداران آشنایی مرتعداران با برنامه های ترویج مرتعدادری آگاهی مرتعداران از اهداف و فوائد طرح مرتعداری و میزان دخالت مرتعداران در برنامه ریزی های مرتبط با ترویج مرتعداری با متغیر دیدگاه مرتعداران دررابطهبا سیاستهای ترویج مرتعداری سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.