سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی نجار – شرکت منیران
مهدی ستوده – شرکت منیران
ایمان ویسی – شرکت منیران
حمید صادقی – شرکت منیران

چکیده:

هزینه های سرمایه گذاری وبهره برداری ازسیستم انتقال انرژی الکتریکی بسیارهنگفت است.بنابراین مطالعات شبکه ازلحاظ اقتصادی وفنی اهمیت ویژه ای دارد.دراین مقاله بررسیهای لازم جهت اتصال دوشبکه خراسان وسیستان توسط خط ۴۰۰کیلوولت بیرجند-سفیدابه زاهدان بررسی میگردد. باتوجه به کمبودظرفیت تولید درشبکه سیستان واضافه ظرفیت تولیددرشبکه خراسان ،اختلاف زاویه ولتاژ پستهای بیرجند- زاهدان زیاداست.همچنین باتوجه به محدودیت پایداری دراتصالات بین ناحیه ای دراین خط نیزمحدودیت انتقال توان وجوددارد. بنابراین هنگام برقدارکردن این خط احتمال بروزمشکل اختلاف زاویه زیادولتاژ پستهای طرفین خط ومشکل نوسان توان وجوددارد.دراین مقاله مطالعات جامع دراین زمینه هاانجام شده است.وشبیه سازیهادرحالت گذرادائم در نرم افزارDIgSILENT صورت گرفته وطرح اتصال پایدار خط بادرنظرگرفتن حداختلاف زاویه پستهای طرفین خط وحدمجاز ولتاژ پستهاارائه می گردد