سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یاشار بیات اصل – کارشناسی ارشد ساخت وتولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمود مرآتیان – دانشیار، دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان ایمانیان – کارشناس ارشد ساخت وتولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت وتولید، دانشگاه بیرجند

چکیده:

قابلیت ماشینکاری به سختی و سهولت ماشینکاری تحت شرایط خاص گفته می شود. متغیرهای بسیاری از جمله جنس قطعه کار و درجه کارسرد بر قابلیت ماشینکاری مواد تاثیرگذار م یباشد. هرگونه فرآیندی نیز که با انجام کارسرد همراه باشدم یتواند بر این قابلیت تاثیرگذار باشد. در این تحقیق تاثیر فرآیند اکستروژن تحت کانال زاویه ای بر نیروهای ماشینکاری نمونههای آلیاژی آلومینیوم ۶۰۶۱ بررسی گردید. آزمایشهای صورت گرفته نشان داد که انجام فرآیند اکستروژن موجب تغییرخواص ماشینکاری در این آلیاژ شده است. مقدار این تاثیر بر نمونه های مختلف یکسان نمی باشد. در تعدادی از نمونه ها بهبود قابلیت ماشینکاری بیشتری مشاهده گردید و در مواردی نیز افزایش قابلیت ماشینکاری کمتری بدست آمد