سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ماشااله کرمانی – استادیارپژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
محمد پیله فروش – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

در این تحقیق برداشت مکانیکی زیتون روغنی با سه نوع ماشین برداشت زیتون شامل تکاننده شاخه انفرادی، دستگاه شانه ای ارتعاشی نیوماتیکی (بادی) و تکاننده شاخه پشت تراکتوری در دو نوبت مختلف در فصل برداشت با شاخصهای رسیدگی میوه ۳/۵۲ (تیمار زودتر از موعد مناسب) و ۴/۵۹ (تیمار موعد مناسب برداشت زیتون روغنی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار متوسط راندمان برداشت مکانیکی به ترتیب در شاخص رسیدگی ۳/۵ و ۴/۵۲ به ترتیب ۶۴/۹۶ و ۷۲/۷۵ درصد بود، هر چند که اثر نوبت برداشت بر راندمان برداشت (درصد ریزش میوه) معنیدار نبود. نوع ماشین اثر بسیار معنی داری (در سطح احتمال ۱%) بر راندمان برداشت داشت. مقادیر متوسط راندمان برداشت دستگاه شاخه تکان پشت تراکتوری بیش از ۸۵% میوهها ریزش میداد و به طور معنیداری از سایر دستگاهها راندمان برداشت بهتری داشته است. پس از آن دستگاه های تکاننده شاخه و شانهای ارتعاشی به ترتیب با حدود ۶۳ % و ۶۰ % در یک سطح قرار گرفتند. شاخص رسیدگی زیتون اثر معنی داری بر کارایی برداشت نداشت، در حالی که نوع ماشین و اثر متقابل نوبت برداشت × روش برداشت اثر بسیار معنی داری (در سطح احتمال ۱%) بر کارایی برداشت داشت. در سال مورد آزمایش که سال نیاور محصول محسوب میشده است، دستگاه تکاننده شاخه پشت تراکتوری حدود ۵۷ کیلوگرم در ساعت میوه زیتون روغنی برداشت کرد. این مقدار با توجه به نتایج روش سنتی بیش از چهار برابر است. دستگاه تکاننده شاخه انفرادی حدود ۴۱ کیلوگرم در ساعت برداشت کرده است که حدود ۳ برابر روش سنتی بوده است. همچنین دستگاه شانه ارتعاشی نیوماتیکی کمی بیش از دو برابر روش سنتی کارایی داشت.