سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ماشاءاله کرمانی – استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، مرکز تحقیقات کشاورز
محمد پیله فروش – کارشناس ارشد باغبانی، سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

چکیده:

هزینه های برداشت زیتون روغنی حدود نیمی از درآمد تولید آن را شامل می شود. استفاده از روش های برداشت مکانیزه علاوه بر سرعت بخشیدن به کار و کاهش نیروی انسانی مورد نیاز، باعث کاهش ضایعات و افزایش کیفیت محصول نیز می گردد. در این تحقیق برداشت مکانیکی زیتون رقم روغنی محلی برای تولید روغن با چهار نوع ماشین برداشت زیتون شامل:۱- تکاننده شاخه پشت تراکتوری، ۲- تکاننده شاخه انفرادی، ۳- دشتگاه شانه ای ارتعاشی نیوماتیکی (بادی) ۴- دشتگاه شانه ای چرخشی الکتریکی و در دو زمان مختلف در فصل برداشت زیتون روغنی با شاخص های رسیدگی میوه ۳/۵۲ ( تیمار زودتر از موعد مناسب) و ۵ (تیمار موعد مناسب برداشت زیتون روغنی) مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای راندمان برداشت، مدت زمان برداشت مکانیکی، سودمندی عملیات برداشت، صدمات وارد شده به درخت شامل درصد ریزش برگ و سرشاخه و به میوه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که زمان برداشت اثر معنی داری بر راندمان برداشت معنی دار بود. متوسط راندمان برداشت مکانیکی در تاریخ اول برداشت زیتون رقم روغنی محلی ۵۳/۹۵% بوده که در تاریخ دوم به ۷۱/۷۴% افزایش یافته است.راندمان برداشت توسط دستگاه های تکاننده شاخه پشت تراکتوری، تکاننده شاخه انفرادی، دستگاه شانه ای الکتریکی و شانه ای بادی به ترتیب ۹۲/۴۳% و ۵۸/۷۳% و ۵۱/۰۲% و ۴۹/۲۱% بود. در ه رنوبت برداشت در باغ اتکا برای برداشت زیتون رقم روغنی محلی به ترتیب دستگاه تکاننده شاخه پشت تراکتوری و تکننده شاخه انفرادی ه طور متوسط ۹۶/۲۸ و ۵۷/۹۷ کیلوگرم د رساعت مناسب ترین دستگاه شناخته شدند. کارایی برداشت دستگاه های مختلف به ترتیب ۷/۷ و ۴/۶۳ و ۱/۹ و ۱/۸ برابر روش سنتی بود.