سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نفیسه اسدی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شهید چمران اهواز
پیمان حسیبی – عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز
حبیب اله روشنفکر – عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی مسکرباشی – عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون مشکل شوری اراضی، آزمایش حاضر به منظور بررسی تغییرات تجمع برخی تنظیم کننده های اسمزی چغندرقند تحت تنش شوری و هم چنین تعیین برترین روش جهت غربال ارقام متحمل و حساس، در سال زراعی ۱۳۸۹-۸۸ در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران به اجرا درآمد. تعداد سه رقم چغندرقندBR1 جلگه و رسول)، تحت سه سطح شوری از منبع کلرید سدیمNaCl) شامل شاهد (صفر )، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند . تیمار شوری بر تمام پارامترهای مورد بررسی موثر بود. نتایج نشان داد که با افزایش شوری، وزن خشک ریشه و اندام هوایی کاهش یافت. با افزایش شوری، محتوای نسبی آب برگRWC) کاهش یافت. درحالی که، صفاتی هم چون نفوذپذیری نسبی غشاءRMP) و پرولین در برگ های تمام ارقام، افزایش نشان دادند. بر اساس شاخص حساسیت به تنش SSI) در غلظت ۲۰۰ میلی مولار کلرید سدیم، ارقام رسول BR1 و جلگه به ترتی ب متحمل، نیمه متحمل و حساس ارزیابی شدند. با توجه به نتایج به دست آمده، در شرایط تنش شوری، وزن خشک ریشه می تواند به عن وان ملاکی مناسب جهت انتخاب ارقام متحمل مورد استفاده قرار گیرد.