سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضوانی – هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانش
مجتبی جوینی – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
فائزه زعفریان – دانش آموخته دوره دکتری گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در آزمایش مزرعه ای برخی از پارامترهای رشد رویشی موثر در قابلیت رقابتی ارقام سویا در مرحله ظهوراولین برگ سه برگچه در یک طرح اسپلیت پلات بررسی شد. حضور و عدم حضور علف هرز در پلاتهای ۰۳۳ ، سحر، ، اصلی و ارقام در پلات های فرعی قرار گرفتند. ارقام مورد استفاده عبارت بودند از: هیل، ۰۳۲ ۰ متر انجام شد. ارتفاع، / ساری و تلار. کاشت سویا با کاشت ۱۲ بذر در هر متر طولی و با فاصله خطوط ۵ ماده خشک ساقه اصلی، سطح برگ و ماده خشک اولین برگ سه برگچه ای و کل ماده خشک برگ در مرحلهV2 اندازه گیری شد. در حضور علف هرز ارقام تلار و ۰۳۳ حداکثر ماده خشک اولین برگ سه برگچه ای را داشتند. علف هرز سبب کاهش تولید ماده خشک کل شد. در شرایط حضور علف هرز، بیشترین میزان ماده خشک برگ در تیمار ۰۳۲ وجود داشت. اختصاص ماده خشک به ساقه اصلی در رقم ساری و حداکثر ماده خشک کل در تیمارهای ۰۳۲ و تلار در شرایط حضور علف هرز بود.