سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه عین الهی پیر – پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل
مصطفی غفاری –
ساحل پاکزادتوچایی –
احمد قرایی –

چکیده:

در این مطالعه برخی از پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب چاه نیمه (سولفات، نیترات، منیزیم، آمونیاک، قلیائیت، کلسیم،کلرین و سختی) اندازه گیری شد و سپس نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نمونه برداری جهت انجام مطالعات آزمایشگاهی از ۶ ایستگاه و در مجموع از ۱۹ نقطه در سطح چاه نیمه انجام شد. در حین نمونه برداریpH و EC آب نیز اندازه گیری گردید. سپس در آزمایشگاه هر یک از فاکتورهای مورد نظر توسط دستگاه فتومتر ۸۰۰۰ اندازه گیری شدند . بر اساس نتایج به دست آمده غلظت سولفات بین ۱۰۶ تا ۱۲۴ میلی گرم بر لیتر، غلظت منیزیم بین ۴۱۶ تا ۶۰۰ میلی گرم برلیتر، غلظت آمونیاک در بین نقاط مختلف ۰/۰۲تا۰/۱۰میلی گرم برلیتر بین ۰/۵۲ تا۰/۹۳ میلی گرم برلیترقلیائیت بین ۱۲۵ تا ۲۱۵ میلی گرم بر لیتر، سختی بین ۱۷۰ تا ۲۲۵ میلی گرم بر لیتر، کلرین بین۰/۰۵تا۰/۱۹ میلی گرم بر لیتر، کلسیم بین ۶۷ تا ۹۴ میلی گرم بر لیتر، میزان ECبین ۵۵۹/۳۳ تا ۶۰۴ میکروموس بر سانتی متر وpH بین۸/۴۵ تا۸/۷۹ متغیر بود. بر اساس مقایسه آماری هیچ یک از فاکتور های اندازه گیری شده در بین ایستگاه های مختلف تفاوت معنی داری را نشان ندادند. بر این اساس میزان این فاکتورها دارای پراکنش یکسانی بوده و از منابع نقطه ای منشأ نمی گیرند. هر یک از فاکتورهای اندازه گیری شده با استانداردهای موجود برای آب آشامیدنی مقایسه شدند. نتیجه این مقایسات حاکی ازآن بود که میزان هر یک از فاکتورهای سولفات، نیترات، آمونیاک، قلیائیت، کلسیم، کلر، سختیEC و pHنسبت به استاندارد تعیین شده برای آب آشامیدنی دارای مقدار پایین تری بودند. در عین حال مقدار منیزیم از حد مطلوب و حد مجازغلظت بیشتری داشت. بنابر یافته ای موجود فاکتورهای بررسی شده در آب چاه نیمه از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند