سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد جواد ثقه الاسلامی – استادیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
سید غلامرضا موسوی – استادیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
حسن فیضی – دانشجوی دکتری اکولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اصغر برهمند – پژوهش گر و مخترع مشهد

چکیده:

به منظور بررسی برخی ویژگی های جوانه زنی بذر زنیان تولید شده تحت تاثیر تنش خشکی، نانو نقره و میدان مغناطیسی آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند انجام شد. طرح آزمایشی اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. سطوح آبیاری ( آبیاری کامل تا انتهای دوره رشد و آبیاری یک هفته درمیان پس از آغاز گلدهی) به عنوان کرت اصلی و سطوح تیمارهای کودی ( شاهد بدون کود، مصرف کود پایه NPK بر اساس نتایج آزمون خاک – F استفاده از نوار مغناطیسی – M، استفاده از نان نقره – N و N+M و M+N+50%F) به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. از بین بذور برداشت شده پس از رسیدگی محصول تعداد ۲۵ بذر پس از ضد عفونی شدن توسط محلول هیپوکلریت سدیم در داخل پتری دیش قرار داده شده و پتری دیش ها به ژرمیناتور منتقل گردید. نتایج نشان داد بروز تنش خشکی در طی دوره گلدهی به طور معنی داری بردرصد و سرعت جوانه زنی و طول گیاهچه اثر گذاشته و آنها را به ترتیب ۳۷/۴ و ۳۸/۶ و ۱۹/۱ درصد افزایش داد. افزایش وزن ۱۰ گیاهچه بر اثر اعمال تنش خشکی معنی دار نبود. اثر تیمارهای کودی و همچنین اثر متقابل انها بر هیچ یک از ویژگی های جوانه زنی اندازه گیری شده معنی دار نشد.