کتابشناسی روش تدریس

در این بخش برخی منابع برای رجوع اهل تحقیق معرفی می شود:

۱- آداب تعلیم و تعلم (شهید ثانی) ترجمه  محمدباقر حجتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۹

۲- آیین درس خواندن شعبان طاووسی کابوک، با مقدمه  سعید نفیسی،

۳- آیین کلاسداری جیمس دانیل، ترجمه  جمشید بهروش

۴- انواع مهارتهای تدریس بهرام زنگنه، دانشگاه آزاد تهران

۵- به سوی آموزش شنیداری – دیداری ترجمه : پیروز سیار، سروش، ۱۳۶۶

۶ – جزئیات روشهای تدریس نادر قلی قورچیان

۷- درس معلمی آموزش و پرورش، آموزش ضمن خدمت ۸- روش تدریس حسین دهنوی، یمین، قم، ۱۳۷۶

۹- روش تدریس و فن کلاسداری دکتر عبدالله جاسبی، امور تربیتی تهران، پاییز ۱۳۵۹

۱۰ – شاهراه تدریس بهاءالدین پازارگاد، ۱۳۵۶

۱۱ – فن معلمی دفتر تحقیقات و برنامه ریزی کتب درسی، ۱۳۶۰

۱۲ – فنون کلاسداری آموزش و پرورش، برای تربیت معلم

۱۳- کاربرد روانشناسی در آموزشگاه دکتر بدری مقدم، سروش، ۱۳۵۸

۱۴- کاربرد روانشناسی در تدریس دکتر محمد پارسا، ۱۳۵۲ W% ،۱۵

۱۳- کاربرد مهارتها در تدریس فاطمه شاکری، جهاد دانشگاهی

۱۶- کلیات روش تدریس دکتر سلیم نیساری، ۱۳۵۵

۱۷ – کلیات روشها و فنون تدریس آموزش و پرورش، برای تربیت معلم، ۱۳۷۱

۱۸- مربی کیست؟ سپاه، ۱۳۶۰

۱۹ – ویژگیهای یک مربی محمد علی سادات، امور تربیتی تهران، ۱۳۶۱

۲۰ – هدفهای رفتاری برای تدریس و ارزشیابی گرونلند نرمان ترجمه  امان الله صفوی، ۱۳۶۳