سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود قنبریان – استادیار مکانیک ماشی نهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد
افسانه کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

طراحی و انتخاب مخزن مناسب، یکی از مراحل مهم در ساخت ماشی نهای بذرکار است. در این تحقیق تاثیرعوامل مختلف از جمله فرم، مساحت و مکان منفذ و همچنین ارتفاع بذر درون مخزن روی مقدار دبی بذر خروجی بررسی شده است. آزمایشات بر روی دو محصول گندم و جو با دو منفذ دایره و مربع شکل و در سه سطح مساحت ۲۸/۲۶و۱۶و۱۲/۵۶ سانتی متر مربع انجام شد. آنالیز نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که اثر نوع محصول، سطوح مختلف مساحت، فرم منفذ و همچنین اثر متقابل آنها روی میزان دبی خروجی بذر در سطح ۵% معنیدار است. با توجه به نتایج به دست آمده دبی بذر خروجی از منفذ مربعی نسبت به منفذ دایره ای با همان مساحت بیشتر است وبا کاهش مساحت منفذ، تاثیر شکل آن روی مقدار ریزش کم میشود. تاثیر مکان منفذ روی مقدار دبی بذر خروجیدر سطح ۵% معنیدار است. آزمایشات انجام شده نشان می دهد که ارتفاع بذر درون مخزن روی مقدار ریزش بیتاثیر است و نتایج حاصل از آن در سطح ۱% اختلاف معنی داری ندارد