سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زیبا ممدوح – دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی
مرتضی موحدی فاضل –

چکیده:

در این تحقیق برخی عوامل موثر بر میزان ذخیره ی انرژی در بدن حشرات کامل زمستان گذران سوسک کلرادو مورد بررسی قرارگرفت. عوامل مذکور شامل تاثیردو نوع خاک شنی و شنی- رسی، جنسیت حشرات کامل و نیز عمق زمستان گذرانی(اعماق۱۰،۳۰،۵۰،۷۵ و۱۰۰سانتی متر)بود. نمونه برداری از حشرات در طول دوره ی زمستان گذرانی،در ماه های بهمن و اسفند انجام گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر تغییرات معنی دار میزان قند در ماه های فوق (۰۱۵/۰p=) و اعماق مختلف زمستان گذرانی می باشد (۰۰۵/۰p=)، بطوریکه بیش ترین میزان قند در نمونه های مربوط به بهمن ماه با میانگینg g-1 µ ۶۴۶/۵ ± ۳۰/۱۰۱وکم ترین مربوط به اسفند ماه با میانگین g g-1 µ ۷۱۷/۵ ± ۳۷/۸۱ می باشد. همچنین عمق cm75 با بیش ترین میزان قند و میانگینg g-1 µ ۹۲۸/۸ ± ۵۸/۱۱۲و عمقcm10 با کم ترین میزان با میانگینg g-1 µ ۹۲۸/۸ ± ۳۰/۷۰ ثبت گردید. از طرفی اثرات متقابل جنسیت و نوع خاک (۰۰۶/۰p=)، جنسیت و عمق خاک (۰۰۰/۰p=)، نوع خاک و عمق خاک (۰۰۱/۰p=)، زمان نمونه برداری وجنسیت و عمق خاک (۰۴۹/۰p=)و جنسیت و نوع خاک و عمق خاک (۰۰۱/۰p=) بیانگر تغییرات معنی داری می باشد. میزان ذخیره ی گلیکوژن تنها درعمق خاک اثر معنی داری را نشان داده است(۰۰۰/۰p=) بطوریکه بیش ترین میزان ذخیره ی گلیکوژن در عمقcm30 با میانگین g g-1 µ ۳۴/۲۲ ± ۶/۳۲۱و کم ترین آن در عمق cm50 با میانگین g g-1 µ ۳۴/۲۲ ± ۴/۱۹۰مشاهده گردید. اثرات متقابل زمان نمونه برداری و جنسیت (۰۲۱/۰p=)، جنسیت و نوع خاک (۰۱۵/۰p= )،جنسیت و عمق خاک (۰۴۷/۰p=)و جنسیت و نوع خاک و عمق خاک (۰۱۷/۰p=) بیانگر تغییرات معنی داری می باشد.