سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیلا یاوری – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق اردبی
رویا فرهادی –

چکیده:

از جمله خواص بیومکانیکی محصول برنج که در طراحی و ساخت خرمنکوب و کمباینهای برداشت برنج مورد استفاده قرار میگیرد نیروی کوبش یا نیروی پیوستگی دانه و خوشه است. نا آگاهی از این عامل باعث افزا یش تلفات و کاهش بهرهوری ماشینهای برداشت میگردد. در این تحقیق ارتباط نیروی کوبش با رقم، محتوا ی رطوبت ۱۲، ۱۶ و ۲۳%w.b موقعیت دانه روی خوشه (ابتدا، وسط و انتها)، سرعت ۵ ، ۲۰ و ۳۵ mm/min50 و نحوه اعمال نیرو (موازی با محور طولی، عمود بر وجوه جانبی و رویی) در چند رقم برنج (علی کاظمی، هاشمی، خزر) مورد بررس ی قرارگرفت. برای اندازهگیری نیرو از دستگاه تست کشش-فشار محصولات بیولوژیکی و نگهدارنده ها ی مخصوص استفاده شد. میانگین دادهها از نظر آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین مقدار نیروی کوبش در رقم علیکاظمی۰/۷۶۵N) و کمترین مقدار در رقم خزر۰/۳۳۲N) مشاهده شد، با افزایش سرعت اعمال نیرو مقدار نی روی کوبش افزوده شد. بیشترین مقدار میانگین نیروی کوبش در حالتی بود که نمونه از بخش ابتدایی خوشه انتخاب شده بود