سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زیبا ممدوح – دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی
مرتضی موحدی فاضل –

چکیده:

در این تحقیق برخی عوامل موثر بر میزان ذخیره ی چربی در بدن حشرات کامل زمستان گذران سوسک کلرادو مورد بررسی قرار گرفت. عوامل مذکور شامل تاثیر دو نوع خاک شنی و شنی- رسی، جنسیت حشرات کامل و نیز عمق زمستان گذرانی(اعماق۱۰،۳۰،۵۰، ۷۵و۱۰۰سانتی متر) بود. نمونه برداری از حشرات در طول دوره ی زمستان گذرانی، در ماه های بهمن و اسفند انجام گرفت. نتایج بدست آمده تغییرات معنی داری را در هر یک از فاکتور های مورد بررسی نشان نداده است. در صورتی که اثرات متقابل زمان نمونه برداری و عمق خاک (۰۰۹/۰p=) و نیز اثرات متقابل نوع خاک و عمق خاک (۰۰۷/۰p=) تغییرات معنی داری را نشان داده است. بطوریکه بیش ترین میزان چربی مربوط به نمونه های بهمن ماه و عمق ۳۰ سانتی متر با میانگین l g-1 µ ۹۷۲/۷± ۱۵/۷۵ و کم ترین میزان در نمونه های بهمن ماه عمق ۵۰ سانتی متر، با میانگینl g-1 µ ۹۷۲/۷± ۷۴/۲۹ مشاهده گردید. از طرفی بیش ترین میزان چربی در خاک شنی و عمق ۳۰ سانتی متر با میانگین l g-1 µ ۹۷۲/۷± ۷۷/۷۳ و کم ترین میزان در خاک شنی-رسی و عمق ۱۰۰ سانتی متر با میانگین l g-1 µ ۹۷۲/۷± ۳۸/۳۲ ثبت گردید.