سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا شایگانی سلطان پور – دانشجوی کارشناس ارشد
یوسف عباسپورگیلانده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
عبداله گل محمدی – استادیار
امید سفالیان – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

شاخص مخروطی خاک به عنوان یکی از معیارهای بیان کننده مقاومت مکانیکی خاک تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله محتوی رطوبت خاک و فشردگی خاک های زراعی قرارمیگیرد امروزه با وجود پیشرفت های چشمگیر درتوسعه کشاورزی دقیق مدیریت تولید محصول درارتباط با خصوصیات فیزیکی خاک به چندسال اخیر برمیگیردد که یکی از مهمترین این خصوصیات مقاومت مکانیکی خاک است که عموما با نقشه های شاخص مخروطی خاک بیان میشود همراه با افزایش اطلاعات درواحد کوچکی از سطح مزرعه و با رقم خوردن فناوری جدیدی تحت عنوان کشاورزی دقیق تولید کنندگان محصولات کشاوریز توانایی جمع آوری داده های متغیر موثر درتولید محصول از قبیل داده های پارامتری خاک درنقاطمختلف مزرعه را دارند که این داده ها می تواند درمدیریت فشردگی خاک از طریق خاک ورزی دقیقمورد استفاده قرار گیرند دراین تحقیق برای اندازه گیری و تعیین عوامل موثر برمقدار شاخص مخروطی خاک ازمایشهای مزرعه ای درسه نوع خاک و درداخل هرنوع خاک از آزمایش فاکتوریل برپایه طرح بلوک کامل تصادفی RCDB و با پنج تکرار استفاده شد داده ها و نتایج این تحقیق میتوانددرمدیریت فشردگی خاک های دشت اردبیل و همچنین تعیین عمق بهینه ادوات خاک ورز اولیه مورد استفاده قرارگیرد.