سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کلثوم نامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
ثنا صفری – دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

چکیده:

پژوهش درباره کیفیت تدریس در دانشگاه ازجمله مهم ترین مسائلی است که از یک سو بازخورد مناسب برای تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی، تصمیم گیریهای اساسی و برنامه ر یزی راهبردی در اختیار مسئولان و دست اندرکاران اموزش عالی قرار می دهد و از سوی دیگر اعضای هیات علمی با آگاهی از کیفیت عملکرد خود در جریان تدریس قادر خواهند بود به اصلاح شیوه ها و روشهای آموزشی و در نتیجه ، افزایش کیفیت تدریس خود بپردازند. بدین منظور مقاله حاضر به دنبال آن است که ضمن معرفی رویکرد یاددهی یادگیری در مکاتب مختلف رفتارگرایی، شناخت گرایی و سازاگرایی به تعریف کیفیت تدریس و معرفی مولفه های موثر بر کیفیت تدریس در تحقیقات گذشته بپردازد. برای پاسخگویی به اهداف این تحقیق از روش بررسی اسناد استفاده خواهد شد و جامعه مورد بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه کیفیت تدریس می باشد