سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی پناهیان کیوی – دانشگاه پیام نور ایران
سیدکمال کاظمی تبار – استایدار دانشگاه کشاورزی ساری

چکیده:

به منظور بررسی برخی صفات مورفولوژیکی ارقام ذرت در شرایط آبیاری و بدون آبیاری آزمایش فاکتوریلی برپایه بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اردبیل اجرا شد فاکتورها شامل شرایط کاشت با دو سطح آبیاری و بدون آبیاری و هشت رقم ذرت شامل BC 678 ، BC 418 ، SC 700 ، BC 582 ، SC 301 ، BC 652 ، BC 566 و SC 704 بود نتایج نشان داد تعداد برگ ارتفاع بوته قطر بلال بدون پوست وزن بلال دربوته و عملکرد دانه در شرایط کشت آبی نسبت به دیمدااری مقادیر بیشتری بودند رقمBC 566 وSC 700 برای اکثر صفات مورد مطالعه به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند برای صفت عملکرد دانه در شرایط کشت آبی و دیم مشاهده شد که رقم SC700 در کشت دیم حدود ۱۰۶۸۸ کیلوگرم هکتار ۲۰/۱۷ درصد و رقم BC566 حدود ۴۳۳۰ کیلوگرم درهکتار ۲۲/۰۹ درصد نسبت به کشت آبی کاهش عملکرد داشتند.