سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم رضازاده کته سری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان و کارشناس ارشد گروه باغبانی
رضا فتوحی قزوینی – استاد گروه باغبانی دانشگاه گیلان

چکیده:

آلودگی خاک به هیدرو کربنهای نفتی یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی در برخی از نقاط کشور به ویژه در اطراف پالایشگاههای نفت و در جنوب ایران به شمار میآید. با توجه به اهمیت گسترش فضاهای سبز به ویژه در خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی، شناسایی و معرفی گیاهان مقاوم و پالاینده جهت استفاده تکنیک گیاهپالایی از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین منظور این آزمایش جهت بررسی اثر غلظتهای پساب نفتی بر گیاه آکاسیا ( Acacia nilotica L.) درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در مرحله گیاهچه انجام شد. پساب نفتی اعمال شده شامل سطوح صفر، ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ میلی لیتر در کیلوگرم خاک انجام شد و برخی صفات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه آکاسیا ( Acacia nilotica L.) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی رشد طولی، وزن تر و خشک پس از ۶۰ روز در سطح ۵ میلیلیتر یک کاهش معنیدار در هر دو بخش هوایی و ریشه در گیاه آکاسیا ( Acacia nilotica L.) نسبت به شاهد نشان داد. همچنین حضور پساب نفتی در خاک باعث کاهش معنی دار محتوای نسبی آب برگ، افزایش پراکسیداسیون لیپید و نشت یونی گردید. بنابراین میتوان گفت که حضور پساب نفتی در خاک سبب کاهش صفات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه میگردد ولی افزایش غلظت تاثیر عمدهای بر گیاه ندارد. با توجه به نتایج این پژوهش گیاه آکاسیا ( Acacia nilotica L.) بدلیل تحمل نسبی جهت مطالعات بعدی گیاهپالایی جهت یافتن راهکارهای استقرار بهتر گیاه و افزایش کارایی گیاه پالایی پیشنهاد میگردد.