سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر سیاه منصور خورین – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دان
منصور راسخ – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبی

چکیده:

در این تحقیق برخی خواص فیزیکی دانه ی گلرنگ شامل: طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، وزن هزار دانه، کرویت، سطح تصویر شده، چگالی توده، چگالی حقیقی، تخلخل، زاویه ای استقرا استاتیکی، زاویه ی استقرار دینامیکی و ضریب اصطکاک استاتیکی در پنج طرح رطوبتی (۴/۸ و ۸/۸ و ۱۲/۸ و ۱۶/۸ و ۲۰/۸) درصد بر مبنای وزن خشک تعیین شده است. نتایج نشان داد که با افزایش رطوبت از ۴/۸ تا ۲۰/۸ درصد، مقدار میانگین طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، سطح رویه، زاویه ی استقرار استاتیکی، زاویه ای استقرار دینامیکی، تخلخل و وزن هزار دانه افزایش یافت ولی چگالی توده کاهش پیدا کرد. همهی خواص فیزیکی در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شده اند بجز طول که در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شده است. آزمایش مربوط به همه ی خواص فیزیکی (بجز ضریب اصطکاک استاتیکی) در طرح کاملا تصادفی انجام شده است. ازمایش مربوط به ضریب اصطکاک استاتیکی در طرح فاکتوریل و بر روی چهار سطح ورق آهن، استیل، الومینیوم و ورق گالوانیزه انجام شد که اثر اصلی عوامل و اثر متقابل رطوبت و سطح اصطکاکی در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شده است.