سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسین احمدی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک ماشین های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان
مرتضی قاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ایلام
علی نجات لرستانی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دا

چکیده:

به منظور ارتقاء سطح مکانیزاسیون در عملیات برداشت و فرآوری میوه باقلا به عنوان یک محصول تولیدی در ایران ، اولین گام به دست آوردن اطلاعات جامعی از خصوصیات محصول است. دانستن خواص فیزیکی و مکانیکی این محصول در بسیاری از مسائل مربوط به طراحی ماشین ها و دستگاه های پس از برداشت امری ضروری است. به همین منظور در این پژوهش برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه ی باقلا شامل ابعاد، قطر متوسط هندسی محصول، سطح رویه محصول، جرم، مساحت سطح رویه محصول، حجم، مدول الاسیتیسه، نیروی ماکزیمم برای لهیده شدن و کار ماکزیمم برای لهیده شدن محصول مورد تحقیق قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد میانگین ابعاد دانه های باقلا دربزرگ ترین بعد محصول ۲۲٫۲۸(L) میلی متر، دربزرگ ترین بعد عمود بر L (W) 15.49 میلی متر، بعد عمود بر Lو W (T) 9.32 میلی متر، میانگین جرم دانه های باقلا برابر ۲٫۴۸ گرم، میانگین حجم دانه برابر ۱٫۸۵ میلی لیتر ، میانگین قطر متوسط هندسی محصول برابر ۱۴٫۸۳ میلی متر، میانگین مساحت رویه محصول برابر ۶۹۴٫۱۳ میلی متر مربع، میانگین مساحت سطح رویه در بعد L (PL) برابر ۲۹۸٫۹۶ میلی مترمربع، میانگین مساحت سطح رویه در بعد W (PW) برابر ۱۹۲٫۰۵ میلی مترمربع و میانگین مساحت سطح رویه در بعد T (PT) برابر ۱۴۳٫۹۸ میلی مترمربع است. پس ازتحت فشار قرار دادن دانه های باقلا تا پنجاه درصد از دانه در بعد T درسرعت های ۱ و ۴۱ و ۲۱ میلی متربرثانیه، میانگین مدول الاسیتیسه دانه ها به ترتیب ، برابر ۰٫۰۸۶۸ و ۰٫۱۱۱۴ و ۰٫۱۴۲ و GPa، میانگین نیروی ماکزیمم برای لهیده شدن محصول در سه سرعت ذکر شده به ترتیب برابر ۱۵۶٫۰۸۶ و ۲۲۳٫۳۲ و ۲۵۴٫۲۶۶ نیوتن و میانگین کار ماکزیمم برای لهیده شدن محصول در سه سرعت ذکر شده به ترتیب برابر ۴۲۸٫۰۳۷ و ۳۶۴٫۳۸۷ و ۴۴۳٫۴۰۲ نیوتن در میلی متر به دست آمد.