سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور راسخ – ا ستادیار گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردب
یاسر سیاه منصور خورین – دا نشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دا

چکیده:

در این تحقیق برخی خواص فیزیکی هسته ی انگور شامل: طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، وزن هزار دانه، کرویت، سطح تصویر شده، چگالی حقیقی، چگالی توده، تخلخل و ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی پنج سطح ( آهن، ورق گالوانیزه، استیل، آلومینیوم و چوب) در پنج سطح رطوبتی از ۷/۶ تا ۲۴ درصد ( براساس وزن خشک) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش رطوبت از ۷/۶ تا ۲۴ درصد میانگین طول، عرض، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، سطح تصویر شده ، تخلخل، وزن هزار دانه و ضخامت افزایش یافتند، در حالی که چگالی توده و چگالی حقیقی کاهش یافتند. همچنین اثر متقابل رطوبت و سطح اصطکاکی بر ضریب اصطکاک استاتیکی در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شده است.