سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوذر پوراحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هرمزد نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
علی نشاط – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
عباس عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

تنش خشکی یکی از تنش های محیطی مهم در تاثیر گذاری بر خصوصیات خوشه و عملکرد گیاه جو در مناطق خشک و نیمه خشک است. به منظور مطالعه ی تعداد دانه موجود در هر خوشه ی گیاه جو ، بدست آوردن اندازه یخوشه از نظر ارتفاع و نیز تعداد پجه زنی گیاه در شرایطی که تنش آبی بر گیاه مذکور اعمال می شود ، آزمایشی مزرعه ای در نزدیکی شهر جوپار ، استان کرمان انجام شد. این طرح به صورت بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار باتیمار های آبیاری ، I1 )بیش از نیاز آبی (، I2 )در حد نیاز آبی(، I3 )با تنش ملایم(، I4 )با تنش متوسط(و I5 )با تنش زیاد(انجام گرفت. عمق متوسط کاشت ۱۰ سانتیمتر و فاصله ی کشت که به صورت ردیفی بود ۲۵ سانتیمتر از همبود.تعداد بذر در هر متر مربع بطور متوسط ۳۵۰ عدد انتخاب شد . از زمان شروع کشت و آغاز رشد گیاه پارامترها واندازه گیری های مورد نظر برداشت شد .کلیه ی این برداشت ها طبق دستورالعمل ها و توصیه های موجود انجام گرفت. با آنالیز برداشت ها در نرم افزار MSTATC وبررسی آنها نتایجی حاصل شد .نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که اندازه ی ارتفاع خوشه ی جو در تیمار اول با متوسط ۱۵/۲۷ بیشترین و در تیمار پنجم با متوسط۱۰/۸۱ کمترین مقدار را داشت.