سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

دانش رضایی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد
داود بخشی – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
محمود قاسم نژاد – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
حبیب الله سمیع زاده – دانشیارگروه بیوتکنولوژی دانشگاه گیلان

چکیده:

مطالعه حاضر، در سال ۱۳۸۹ و به منظور ارزیابی برخی خصوصیات کمی وکیفی میوه ده ژنوتیپ مختلف خوج که ب هصورت تازه خوری توسط مردم گیلان مصرف می شوند، در منطقه فومنات انجام شد. ژنوتیپ های مورد بررسی- با نا م های محلی – شامل لتنز، خال شکن، آمرود، اربا خوج، گلابی خوج، آب خوج، رشته خوج، خوج بابایی، سنگ سر، زیزالینگ بودند . خصوصیات کمی وکیفی مهم شامل طول و قطر میوه، نسبت طول به قطر میوه (L/D)، درصد مواد جامد محلول آب میوه pH ،(TSS) آب میوه، مقدار اسید آلی قابل تیتراسیون (TA) و مقدار فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که ده ژنوتیپ منتخب در صفات مورد بررسی دارای اختلاف معنی داری بودند. در بخش شاخص های کمی ژنوتیپ لتنز با ۸۵ میلی متردارای بیشترین طول و ژنوتیپ سنگ سر با ۷۰ میلی متر دارای بیشترین قطر بودند. ژنوتیپ لتنز با بیشترین مواد جامد محلول و بهترین نسبت TSS/TA دارای برترین شاخص طعم بود. بیشترین فنل گوشت میوه در ژنوتیپ اربا خوج و کمترین مقدار فنل در خوج بابایی مشاهده شد. بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی گوشت میوه در ژنوتیپ زیزالینگ و کمترین مقدار فعالیت آنتی اکسیدانی در ژنوتیپ آمرود مشاهده شد.