سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزاد آزادشهرکی – اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی
محمود قاسمی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
نادر کوهی –
هوشنگ افضلی –

چکیده:

مدیریت روش های خاک ورزی و بقایای گیاهی بر برخی خصوصیات خاک و به تبع آن بر عملکرد محصول تاثیر می گذارد. هدف از این تحقیق مقایسه اثر سیستم های خاک ورزی مرسوم، کم خاک ورزی و بدون خاک ورزیو همچنین اثر کاربرد بقایای گندم بر برخی خصوصیات و محتوی رطوبتی خاک در زراعت ذرت دانه ای در کرمان بود. برای این منظور چهار سطح تیمارهای خاک ورزی و دو سطح تیمارهای کاربرد بقایای گندم در مزرعه تحقیقاتی شهید زنده روح کرمان اعمال گردید. سطوح تیمارهای خاک ورزی عبارت بودند از : خاک ورزی مرسومCTکمخاک ورزیRTبدون خاک ورزی و کشت روی شیارNT1و بدون خاک ورزی و کشت کف شیارNT2تیمارهای مدیریت بقایای گندم در دو سطح حفظ بقایای گندم سال قبلی در مزرعه و جمع آوری و خروج بقایای گندم سال قبلی از مزرعه اعمال شدند. این آزمایش با سه تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت کرت های خرد شده اجراء گردید. کربن آلیOC)جرم مخصوص ظاهریBD) و محتوی رطوبتی خاک، ارتفاع بوته ها، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در طی آزمایش اندازه گیری شد