سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدشاهین دانشمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر و دانشگاه آزاد اسلامی واحد م

چکیده:

بزرسی خصوصیات فیزیکی مکانیکی بذرٍ از جمله مواردی است که در ساخت ادوات و تجهیزات برداشت محصول، انبارداری و بسته بندی حائز اهمیت است. با کمک اطلاعات فیزیکی یم توده بذری می توان شرایط بهینه ای برای نگهداری و حتی تعویق زوال بذر پیشنهاد کرد. لذا در این ازمایش برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی دو گونه خوراکی و دارویی نازوب معطر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد مساحت بذر نازبوی خوراکی بیشتر از گونه دارویی است ( به ترتیب ۵/۵۰۴ و ۵/۵۴۷ میلی متر مربع)، ولیکن حجم گونه خوراکی از نازبوی دارویی کمتر بود ( به ترتیب ۱۴/۰۹۰ و ۱۵/۴۳۷ میلی متر مربع)، مکعب) . قطر هندسی (Dg) و قطر حسابی (Da) نازبو خوراکی به ترتیب ۱/۶۶ و ۱/۸۴ درصد از گونه دارویی آن بیشتر بود. میانیگن ضریب کرویت (ȹ) و تخلخل (ε) گونه خوراکی ناز بو در محدوده ۰/۰۹۸±۰/۶۲۷ و ۰/۵۶۰±۵۴/۰۴ درصد و گونه دارویی آن به ترتیب در دامنه ۰/۱۴۷±۰/۶۰۰ و ۰/۵۶۰±۵۴/۰۴ درصد بود. از نتایج بدست امده استنباط می شود خصوصیات هندسی، ریاضی و مکانیکی هر دو گونه خوراکی و دارویی نازبو با یکدیگر ارتباط معین داری داشته و لذا برای ساخت ادوات برداشت و پس از برداشت و همچنین تکنیک های بسته بندی باید این پارامترها لحاظ گردد.