سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن ساعی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی گرایش میوه کاری
مهدی شریفانی – اعضا هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
اسماعیل سیفی – اعضا هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
علی محسنی – مسئول واحد میوه های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

این مطالعه برای بررسی ارتباط بین خصوصیات شیمیایی پوست میوه در انار و رابطه آن با مقاومت میوه در برابر ترکیدگی صورت گرفت. تجزیه پوست دو رقم حساس و مقاوم از طریق اندازه گیری پکتین محلول حاصل از دپلیمریزه شدن پلیمرهای پکتات و کلسیم موجود در پوست در مرحله رسیدن و ترکیدگی صورت گرفت و داد هها با نرم افزار SPSS تجزیه شدند. نتایج نشان داد که پوست رقم حساس به ترکیدگی به طور معنی داری (۰/۰۵>P) دارای مقادیر پکتین محلول بیشتر از رقم مقاوم می باشد. این نشان می دهد که فرایند تخریب ساختار دیواره سلول ها در پوست رقم حساس بیشتر از رقم مقاوم است . این امرمی تواند تحت تاثیر فعالیت آنزیم پلی گالاکتروناز که آنزیم تجزیه کننده پکتات باشد که با تغییر ساختار دیواره و کاهش استحکام آن باعث افزایش ترکیدگی می شود. بررسی مقادیر کلسیم نشان داد که رقم حساس به ترکیدگی دارای کلسیم بیشتری در پوست بود. می توان گفت این امر با مقادیر بیش از حد کلسیم و کاهش حالت الاستیسیتی دیواره سلولی در ارتباط می باشد. مقاومت به ترکیدگی در ارقام می تواند ناشی از تفاوت دربرخی خصوصیات فیزیولوژیکی به خصوص در بافت پوست میوه باشد و تعیین دقیق ه مه این عوامل نیازمند تحقیقات گسترده درسطوح بیان ژنی برخی از آنزیم های دخیل است.