سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نرگس معماری زاده – دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورز
محمد قدمیاری – استادیار حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی دان
پریچهر زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دان

چکیده:

در این مطالعه فعالیت و پارامترهای سینتیکی آنزیم های گلوتاتیون اس- ترنسفرازها (GST) و لیپاز در لوله گوارش لاروهای سن ۵ پروانه سفید اشجار (Lep.: Arctidae) Hyphantria cunea Drury و پروانه برگ خوار توت Glyphodes pyloalis Walker (Lep.: Pyralidae) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. لاروها به طور تصادفی و در تابستان سال ۱۳۸۹ از محوطه دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان جمع آوری شدند. فعالیت GST با استفاده از سوبسترای CDNB در لوله گوارش پروانه برگ خوار توت و پروانه سفید اشجار به ترتیب ۰۱۲/۰ ± ۴۵/۱ و ۰۳۳/۰ ± ۰۸/۲ nmol min-1mg protein-1بدست آمد. در حالی که فعالیت آنزیم لیپاز با استفاده از سوبسترای p- نیترو فنیل استات در لوله گوارش پروانه برگ خوار توت ۶۱/۲ ± ۷۱/۴۳۱ و در لوله گوارش پروانه سفید اشجار ۹۱/۳ ± ۸۸/۹۱۳ µmol min-1mg protein-1 محاسبه شد. مقادیر Km آنزیم GST برای پروانه های برگ خوار توت و سفید اشجار به ترتیب ۸/۰± ۴۹/۰ و ۰۰۳/۰ ± ۰۵/۰ میلی مولار و مقادیر Vmax این آنزیم به ترتیب ۹۸/۱ ± ۰۸/۸ و ۰۷/۰ ± ۴۸/۱ nmol min-1mg protein-1 به دست آمد. مقادیر Km آنزیم لیپاز برای پروانه برگ خوار توت ۰۲/۰± ۰۶/۱ و برای پروانه سفید اشجار ۰۴/۰± ۵۱/۰ میلی مولار و مقادیر Vmaxاین آنزیم برای Glyphodes و Hyphantria به ترتیب ۵/۵ ± ۹/۳۹۴ و ۶/۷ ± ۴/۶۸۴ µmol min-1mg protein-1 حاصل شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها تفاوت معنی داری را بین لاروهای هر دو پروانه از نظر میزان فعالیت و پارامترهای سینتیکی آنزیم های GST و لیپاز نشان داد.