سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرش عطاری – دانشجویکارشناسی ارشد
احمد غضنفری مقدم – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درخت زیتون تلخ که اخیرا درتوسعه فضای سبز مناطق شهری ایران زیاد مورد استفاده قرارگرفته است دارای هسته ای روغنی با مصارف صنعتی است برای تهیه روغن هسته را باید خرد نموده تا به دانه های حاوی روغن دسترسی پیدا کرد دراین تحقیق مقاومت به شکست هسته زیتون تلخ تحت نیروی فشار درسه سطح رطوبت ۶/۵% و ۲۰% و۸۸% و دردوراستای طولی و عرضی دانه برای دو سرعت بارگذاری ۱۰و۵ میلیمتر بردقیقه اندازه گیری شده است نتایج آزمایشات نشان داد که میزان بیشینه نیروی شکست درسرعت بارگذاری ۵ میلیمتر بردقیقه برای نمونه های خشک و خیس ۲۰-۱۰ % کمتر از سرعت بارگذاری ۱۰ میلیمتر بردقیقه میب اشد با افزایش میزان رطوبت از ۶/۵% به ۸۸درصد نیروی لازمب رای شکست هسته درراستای عرضی از ۸۰۰N به ۹۰N کاهش پیدا می کند درحالیکه این میزان برای شکست درراستای طولی به طور متوسط کاهشی برابر ۶۰۰N را نشانمیدهد.