سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید شمشی – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشگاه شهرکرد
رحیم ابراهیمی – استادیار-دانشگاه شهرکرد
محمدعلی قضاوی – استادیار-دانشگاه شهرکرد
شاهین بشارتی – مربی –دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به دلیل محدود بودن منابع سوختهای با پایهی نفتی، توجه محققین به سمت سوختهای جایگزین از جمله استفاده از بیودیزل جلب شده است. از مهمترین مشکلات تولید اقتصادی بیودیزل در ایران، عدم وجود منابع روغن به عنوان خوراک فرآیند تولید بیودیزل است.بنابراین در تحقیق حاضر، در نظر بود تا از چربی مرغ بیودیزل تولید شود.در ابتدا به دلیل بالا بودن میزان اسید چرب آزاد روغن چربی مرغفرآیند استریفیکاسیون صورت پذیرفت تا اینکه میزان اسید چرب آزاد را به کمتر از ۱% درصد وزنی روغن رساندیم و روغن آماده برای فرآیند ترانس استریفیکاسیون گردید. بعد از آن بهینه سازی متغیرهای موثرتولید متیل استر انجام شد. متغیرها و سطوح مورد بررسی به ترتیب عبارتند از بررسی اثر نسبت مولی در سه سطح ( ۶:۱ ،۴:۱ و۸:۱ درصد وزنی کاتالیست در سه سطح ۰/۷۵ و۱و۱/۲۵ درصد وزنی و سه سطح زمانی مختلف ( ۶۰ ،۴۰ ۸۰ دقیقه) که در طول آزمایش درصد تبدیل اسید های چرب به متیل استر (بیودیزل) مورد بررسی قرار گرفت. برای اجرای تحقیق ازطرح فاکتوریل در قالب طرح کاملاتصادفی استفاده شد. آنالیز تجزیه واریانس نشان داد اثر عوامل درصد کاتالیست، نسبت مولی، زمان و همچنین اثر متقابل درصد وزنی % کاتالیست- نسبت مولی و درصد وزنی کاتالیست- زمان در سطح ۱معنی دار بوده و اثر متقابل نسبت مولی- زمان در سطح ۵% معنی دار میباشد