سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهری غلامپور – دانش آموخته کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محمد باعقیده – استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
ابوالقاسم امیراحمدی – استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
جواد جمال آبادی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

هدف از این بررسی تعیین نواحی مستعد کشت زیره سبز با توجه به عوامل اقلیمی مؤثر در کشت این گیاه در منطقه ی شمال شرق ایران (خراسان شمالی، جنوبی و رضوی) است. برای این منظور پس از شناخت ویژگی های اکولوژیکی گیاه زیره سبز عناصر اقلیمی دما، بارش، رطوبت نسبی و ساعات آفتابی روزانه در دوره آماری۲۰۰۵-۱۹۹۰ از تعداد ۲۸ ایستگاه منطقه اخذ شده و با استفاده روابط، معیارها و آستانه های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در این راستا از قابلیت های نرم افزارهای مختلف استفاده شد تا ویژگی های مورد نیاز در تعیین نواحی مستعد کشت زیره استخراج گرد د. سپس با تحلیل و بررسی هر یک از ویژگی ها و تهیه جدول و نقشه ها نواحی مستعد برای کشت زیره شناسایی شدند..نتایج نشان می دهند پارامترهای اقلیمی بخصوص بارش نقش برجسته ای بر تولید و پراکندگی کشت زیره در منطقه داشته ضمن اینکه بیشتر زمین های مستعد در این زمینه در نواحی شمالی منطقه مورد مطالعه قرار دارند