سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر شیرو – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
سعادت صادقی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
سیدعباس رافت – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
رامین رضازاده گلی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی برخی از خصوصیات گوسفند نژاد هرکی و عوامل موثر بر تولید شیر در این نژاد صورت گرفته است. در این مطالعه از اطلاعات ۶ گله گوسفند نژاد هرکی به تعداد ۵۰۰ راس میش داشتی (از گروه های سنی مختلف) که تحت سیستم روستایی واقع در منطقه دشت بیل اشنویه در سال۱۳۸۹ استفاده شد. میانگین وزن تولد و میانگین وزن از شیر گیری و میانگین وزن پایانی دوره پرورش در این نژاد به ترتیب ۴/۴ و ۷۸/۲۷ و۱۱/۴۹ کیلو گرم بود. میانگین تولید شیر روزانه و تولید پشم سالانه در میش ها به ترتیب ۴۲۶/۰ و ۴۹/۲ گیلو کرم بود. درصد چربی، پروتئین و ماده خشک شیر به ترتیب ۴۷/۶، ۸۶/۵ و ۷۲/۱۹ درصد بود. میانگین ± انحراف معیار تولید شیر روزانه بعد از شیرگیری بترتیب برای دو ساله ها، سه ساله ها، چهار ساله و چهار سال به بالاتر بترتیب ۱۰± ۴۰۳، ۹±۴۶۳،۱۳±۴۶۶ و ۹±۴۶۲ گرم بود که تفاوت معنی داری (۰۵/ ۰>p) بین تولید شیر میش های دو ساله با میش های سه ساله، چهارساله و بالاتر وجود داشت. شیر روزانه برای گوسفندان تک قلوزا و دو قلوزا بترتیب ۴±۴۲۰ گرم و ۴±۴۷۸ بود و تفاوت معنی دار(۰۵/ ۰>p)وجود داشت. همبستگی معنی داری(۰۵/ ۰>p) بین تولید شیر روزانه و افزایش وزن روزانه بره ها وجود داشت