سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد یوسفان – دانشگاه کاشان، دانشکدهی برق و کامپیوتر، گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

یکی از مشکلات بزرگ در زمینهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران تمرکز گرایی شدید در این حوزه است این وضعیت در بیشترحوزههای دیگر پژوهشی، علمی و صنعتی و … نیز دیده میشود. در این مقاله برخی از نشانههای این تمرکز گرایی در فناوری اطلاعاتدر ایران نشان داده میشود. در این مقاله در آغاز به تمرکز گرایی از دیدگاه کلی و تمرکز گرایی در ایران به طور کلی اشارههایی میشود و سپس به نشانههای تمرکزگرایی همچون: استخدام در نهادهای دولتی در پایتخت، شوراهای موازی گوناگون تصمیمگیری یا مشاورهای دولتی در پایتخت، پشتیبانی از شرکتها و مراکز پژوهشی در پایتخت پرداخته میشود. هر کدام از این بخشهادربردارندهی جزییات فراوانی است که در این نوشتار کوشش شده است به برخی از آنها پرداخته شود. فهرست بلندی از مرجعهای گوناگون پشتیبانی کنندهی نظر نویسنده در این زمینه است.